วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน สดุดี 103:8 “4 คำ”

พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกริ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคง

Q1 คำว่า “พระกรุณา” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ทรงกริ้วช้า” อย่างไร?  และคำว่า “มีพระคุณ” เกี่ยวข้องกับคำว่า “ความรักมั่นคง” อย่างไร? (ดู 2 เปโตร 3:9 ประกอบ)
Q2 คำว่า “พระกรุณา” “ทรงกริ้วช้า” “มีพระคุณ” และ “ความรักมั่นคง” จะช่วยให้คุณกลับมาหาพระเจ้าในตอนที่คุณ “หลงทาง” และ “ทำผิดบาป” ต่อพระเจ้าอย่างไร?  (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ:  2 เปโตร 3:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าในเรื่องพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั้น แต่พระองค์ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านาน พระองค์ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่
1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 10-12   ลูกา 9:37-62

Speak Your Mind

*