วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน มัทธิว 6:24 “พระเจ้า&เงินทอง”

“ไม่มีผู้ใดเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้
เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ง
หรือจะนับถือนายฝ่ายหนึ่ง และจะดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่ง
ท่านจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้”

Q1 คำว่า “ชัง” “รัก” “นับถือ” และ “ดูหมิ่น” ช่วยให้เราเข้าใจคำพูดที่ว่า “เราจะปฏิบัติพระเจ้าและจะปฏิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้” อย่างไร? (ดู อพยพ 20:3 ประกอบ)
Q2 ลองทบทวนชีวิตของคุณดูว่า คุณจัดการเรื่องการเงินของคุณอย่างสัตย์ซื่อ และถวายเกียรติแด่พระเจ้าผู้ทรงเป็นเจ้าของเงินทองที่แท้จริงอย่างไร?
หมายเหตุ: อพยพ 20:3 อย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเรา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 17-18   ลูกา 11:1-28

Speak Your Mind

*