วันจันทร์ที่ 12 เมษายน ฟีลิปปี 2:3-5 “น้ำใจอย่างพระเยซูคริสต์”

@อย่าทำสิ่งใดในทางชิงดีกันหรือถือดี @แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว
@อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว
@แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆ ด้วย
ท่านจงมีน้ำใจต่อกันเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์

Q1 คำพูดที่ว่า “จงมีน้ำใจต่อกันเหมือนย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” ถูกอธิบายไว้ 4 ลักษณะ คืออะไรบ้าง?
Q2 คำพูดที่ว่า “จงมีน้ำใจต่อกันเหมือนย่างที่มีในพระเยซูคริสต์” จะเป็นจริงในชีวิตของคุณอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 19-21   ลูกา 11:29-54

Speak Your Mind

*