วันพุธที่ 14 เมษายน วันครอบครัว เฉลยธรรมบัญญัติ 32:3 “ประกาศ”

เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเจ้า
จงถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้าของเรา

Q1 คำพูดที่ว่า “การประกาศพระนามของพระเจ้า” เกี่ยวข้องกับ “การถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า” อย่างไร?
Q2 วันนี้เป็น “วันครอบครัว” ครอบครัวของคุณจะเป็นครอบครัวที่ “ประกาศพระนามของพระเจ้า” และ “ถวายความยิ่งใหญ่แด่พระเจ้า” กับผู้คนที่อยู่รอบๆ ตัวของคุณอย่างไร? (ดู โยชูวา 24:15ข ประกอบ)
หมายเหตุ: โยชูวา 24:15ข แต่ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิบัติพระเจ้า

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          1 ซามูเอล 25-26   ลูกา 12:32-59

Speak Your Mind

*