หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนเมษายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทย ที่ยังมีการระบาดแบบเป็นกลุ่มก้อนในหลายพื้นที่ อธิษฐานเผื่อการจัดการและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดในวงกว้าง รวมถึงการจัดหาวัคซีน และการกระจายวัคซีนได้อย่างทั่วถึง3.สถานการณ์ทางการเมืองในประเทศไทย ที่ยังคงมีการประท้วง และมีการปะทะกันของทั้งสองฝ่าย มีการจับกุมแกนนำและฟ้องร้อง ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีการจัดการที่ดี มีทางออกที่เหมาะสม อย่าให้มีความรุนแรงจนมีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต
4.สถานการณ์การประท้วงในประเทศพม่า ที่มีความรุนแรง จนมีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตจำนวนมาก สภาพบ้านเมืองอยู่ในสภาวะหยุดนิ่ง ประชาชนเริ่มกักตัวเองอยู่ในบ้าน เริ่มมีการขาดแคลนน้ำและอาหาร โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ที่มีการประท้วงรุนแรง ขอพระเจ้าทรงเมตตาให้มีทางออกที่ดี
5.ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการได้กลับมานมัสการที่โบสถ์ อธิษฐานเผื่อสำหรับการนมัสการของภาคภาษาจีนและไทย การสอนรวีฯ ในชั้นต่างๆ การดูแลและเลี้ยงดูสมาชิกได้อย่างทั่วถึง รวมถึงแผนกต่างๆ ที่จะสามารถดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้สถานการณ์โควิด
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณธีระ คุณสุรีรัตน์ คุณแม่ของคุณนงค์ลักษณ์ คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*