สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2021

สูจิบัตร 4 เมษายน 2021

國語部程序表 二〇二一年四月四日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า
ประจำวันอาทิตย์ที่  4 เมษายน ค.ศ. 2021  เวลา 10:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ผู้เทศนา :  อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ผู้นำเพลงสั้น :  คุณจางเจียยุ่น/คุณจินตนาภรณ์
ผู้ดำเนินพิธีมหาสนิท
:  อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ผู้บรรเลงเปียโน :  คุณพรศิริ
ผู้ต้อนรับ & ปฏิคม :  ทีมปฏิคมใคร่ครวญพระวจนะ“สดุดี 95:6”
พิธีบัพติสมา :
นมัสการด้วยเพลงสั้นเพราะพระองค์ทรงอยู่ ขอเทิดทูนบูชาพระนาม แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “1 เธสะโลนิกา 5:16-18” คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
อธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณสิริ/อ.เหอจื้อผิง
ถวายเพลงและถวายทรัพย์ “A GIFT TO YOU”    เพลงพิเศษจากเด็กรวีฯ
เทศนา : “ชีวิตของผู้เชื่อในขณะรอการกลับมาของพระเยซู” “1 เธสะโลนิกา 5:16-18” อ.ชัยวัฒน์/อ.เหอจื้อผิง
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว”
พิธีมหาสนิท อ.เหอจื้อผิง/คุณกรรณิกา
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “อาเมน”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*