สูจิบัตร : ประชุมนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

สูจิบัตรวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2021

國語部程序表二〇二一年四月十一日

รายการประชุมนมัสการพระเจ้า (ออนไลน์)
ประจำวันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน ค.ศ. 2021  เวลา 09:00 น.

ผู้นำประชุม :  คุณพงศ์ชัย พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา :  อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้บรรเลงเปียโน
: คุณบุญญา นากดีใคร่ครวญพระวจนะ “สุภาษิต 16:1-9”
นมัสการด้วยเพลงสั้นแล้วแต่พระองค์เจ้า รักพระเยซู รักมากกว่าก่อน ชิดกางเขน เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์
อธิษฐานสรรเสริญและสารภาพบาป :
อ่านพระวจนะ “โรม 12:1-8”  คุณพงศ์ชัย
ถวายทรัพย์และอธิษฐานเผื่อทรัพย์ คุณพงศ์ชัย
ถวายเพลง“เมื่อข้าเพ่งดูกางเขนประหลาด”
เทศนา : “ชีวิตใหม่ในพระคริสต์”  “โรม 12:1-8” อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ตอบสนองพระวจนะด้วยเพลง “ความรักพระเยซูเจ้า
ประกาศ :
อธิษฐานขอพระพร :
ถวายเพลง “สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพร”
สงบใจอธิษฐาน :
เลิกประชุม :

Speak Your Mind

*