วันพุธที่ 16 มิถุนายน ยากอบ 4:14 “วันนี้”

แต่ว่าท่านไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้  ชีวิตของท่านเป็นเช่นใดเล่า
ท่านก็เป็นเช่นหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็หายไป

Q1 คำว่า “ไม่รู้เรื่องของพรุ่งนี้” “เช่นหมอก” และ “ก็หายไป” สะท้อนให้เห็นถึงความจริงเกี่ยวกับ “ชีวิต” “เวลา” และ “ความตาย” อย่างไร?
Q2 เราแต่ละคนมีเวลา 1,440 นาที ในแต่ละวัน คุณวางแผนที่จะใช้เวลา “วันนี้” อย่างมีคุณค่า ก่อนที่ชีวิตของคุณจะกลายเป็นเหมือนกับหมอกที่จางหายไปอย่างไร? (ดู สดุดี 90:12 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 90:12 ขอพระองค์ทรงสอนให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะมีจิตใจที่มีปัญญา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 4-6          กิจการ 2:29-47

Speak Your Mind

*