วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน มัทธิว 15:8-9 “ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปาก”

ประชาชนนี้ให้เกียรติเราแต่ปาก @ใจของเขาห่างไกลจากเรา
@เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้
@ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์มาตู่ว่าเป็นพระดำรัสสอนของพระเจ้า

Q1 พระคัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง “ลักษณะ” ของคนที่ “ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปาก” อย่างน้อย 3 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 ชีวิตของคุณจะอยู่ห่างไกลจากลักษณะของ “คนที่ให้เกียรติพระเจ้าแต่ปาก” อย่างไร? (ดู 1ซามูเอล 15:22 ประกอบ)
หมายเหตุ: 1 ซามูเอล 15:22 และซามูเอลกล่าวว่า “พระเจ้าทรงพอพระทัยในเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชามากเท่ากับการที่จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์หรือ ดูเถิด ที่จะเชื่อฟังก็ดีกว่าเครื่องสัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          เนหะมีย์ 7-9          กิจการ 3

Speak Your Mind

*