วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 1 โครินธ์ 10:13 “การทดลอง”

@ไม่มีการทดลองใดๆ เกิดขึ้นกับท่าน นอกเหนือจากการทดลองซึ่งเคยเกิด
กับมนุษย์ทั้งหลาย @พระเจ้าทรงสัตย์ธรรม @พระองค์จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ท่านจะทนได้
และเมื่อท่านถูกทดลองนั้น @พระองค์จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้ด้วย เพื่อท่านจะมีกำลังทนได้

Q1 เมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับ “การทดลอง” พระเจ้าทรงเข้ามามีส่วนในชีวิตของเราอย่างไร?
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ “หนุนใจ” คุณ ในการเผชิญหน้ากับ “การทดลอง” ที่คุณมีอยู่วันนี้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 29-30            กิจการ 23:1-15

Speak Your Mind

*