วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม โรม 8:26 “งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์”

ในทำนองเดียวกัน @พระวิญญาณก็ทรงช่วยเราเมื่อเราอ่อนกำลังด้วย
เพราะเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไร
@แต่พระวิญญาณทรงช่วยขอแทนเรา ในเมื่อเราคร่ำครวญอธิษฐานไม่เป็นคำ

Q1 การงานของ “พระวิญญาณบริสุทธิ์” ที่ทรงกระทำเพื่อผู้ที่เชื่อในพระเจ้าคือ? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 “ความรัก ความห่วงใย” ของพระเจ้า (พระวิญญาณบริสุทธิ์) จะมีส่วนช่วยให้การดำเนินชีวิตของคุณเป็นอย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี            สดุดี 31-32          กิจการ 23:16-35

Speak Your Mind

*