วันอาทิตย์ 25 กรกฎาคม สดุดี 86:11 “ดำเนินชีวิตอยู่ความจริง”

ข้าแต่พระเจ้า@ขอทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์
@ขอทรงสำรวมใจของข้าพระองค์ให้ยำเกรงพระนามของพระองค์

Q1 มี “หลักการสำคัญ” อย่างน้อย 2 ประการ จะช่วยให้เราสามารถ “ดำเนินชีวิตอยู่ความจริง (พระวจนะ) ของพระเจ้า” คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณจะนำ “หลักการสำคัญ” ทั้ง 2 ข้อ ไปใช้เพื่อคุณจะสามารถดำเนินชีวิตอยู่บนความจริงของพระเจ้าได้อย่างไร? (ดู ยอห์น 14:26 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 14:26 แต่องค์ผู้ช่วยคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งพระบิดาจะทรงใช้มาในนามของเรานั้น จะทรงสอนท่านทั้งหลายทุกสิ่ง และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิ่งที่เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 37-39            กิจการ 26

Speak Your Mind

*