วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม สุภาษิต 6:6-8 “ตัวอย่างที่ดีของมด”

คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊ พิเคราะห์ดูทางของมัน และจงฉลาด
@โดยปราศจากผู้หัวหน้า เจ้าหน้าที่หรือผู้ปกครอง
@มันเตรียมอาหารของมันในฤดูแล้ง @และส่ำสมของกินของมันในฤดูเกี่ยว

Q1 “มด” เป็น “ตัวอย่างที่ดี” สำหรับ “คนเกียจคร้าน” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 คุณจะนำ “ตัวอย่างที่ดีของมด” มาใช้ เพื่อชีวิตของคุณจะห่างไกลจากชีวิตที่เกียจคร้านอย่างไร? (ดู 2 เธสะโลนิกา 3:6-7 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 เธสะโลนิกา 3:6-7 6 ดูก่อนพี่น้องทั้งหลาย เราขอกำชับท่านในพระนามของพระเยซูคริสตเจ้าของเราว่า จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกียจคร้าน และไม่ประพฤติตามโอวาทซึ่งท่านได้รับจากเรา 7 เพราะว่าตัวท่านเองก็รู้อยู่ว่า ท่านควรจะเอาอย่างเรา เรามิได้เกียจคร้านเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่าน

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 40-42            กิจการ 27:1-26

Speak Your Mind

*