วันพุธที่ 28 กรกฎาคม ยอห์น 4:10 “น้ำธำรงชีวิต”

พระเยซูตรัสตอบนางว่า “ถ้าเจ้าได้รู้จักของที่พระเจ้าประทาน
และรู้จักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า ‘ขอน้ำให้เราดื่มบ้าง’ เจ้าก็คงจะได้ขอจากท่านผู้นั้น
และท่านผู้นั้นก็คงจะให้น้ำธำรงชีวิตแก่เจ้า”

Q1 “น้ำดื่ม” และ “น้ำธำรงชีวิต” แตกต่างกันอย่างไร?  (ดู ยอห์น 4:13-14 ประกอบ)
Q2 คุณต้องการ “น้ำธำรงชีวิต” เข้าไปดับ “ความกระหาย” “ความแห้งแล้ง” ในชีวิตของคุณด้านใดบ้าง? (ด้านส่วนตัว / ครอบครัว / การทำงาน / การเรียน / การรับใช้ / อารมณ์ / จิตวิญญาณ) อธิษฐานมอบ “ความกระหาย” “ความแห้งแล้ง” ที่มีในชีวิตของคุณไว้กับพระเจ้า (ดู มัทธิว 11:28 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 4:13-14 13 พระเยซูตรัสตอบว่า “ทุกคนที่ดื่มน้ำนี้จะกระหายอีก14 แต่ผู้ที่ดื่มน้ำซึ่งเราจะให้แก่เขานั้น จะไม่กระหายอีกเลย น้ำซึ่งเราจะให้เขานั้น จะบังเกิดเป็นบ่อน้ำพุในตัวเขาพลุ่งขึ้นถึงชีวิตนิรันดร์”
มัทธิว11:28 บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนัก จงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทั้งหลาย หายเหนื่อยเป็นสุข

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 46-48            กิจการ 28

Speak Your Mind

*