วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ฮีบรู 11:6 “การนมัสการพระเจ้า”

แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้ว @จะเป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าก็ไม่ได้เลย
เพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้าได้นั้น @ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดำรงพระชนม์อยู่
@และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบำเหน็จให้แก่ทุกคนที่แสวงหาพระองค์

Q1 “ความเชื่อ” มีส่วนสำคัญใน “การนมัสการพระเจ้า” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู ยอห์น 4:23-24 ประกอบ)
Q2 พระคัมภีร์ข้อนี้ จะมีส่วนทำให้ “การนมัสการพระเจ้า” ของคุณในวันอาทิตย์แตกต่างไปอย่างไร?
หมายเหตุ: ยอห์น 4:23-24 23 แต่วาระนั้นใกล้เข้ามาแล้ว และบัดนี้ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่นมัสการอย่างถูกต้องจะนมัสการพระบิดา ด้วยจิตวิญญาณและความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั้นนมัสการพระองค์ 24 พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ และผู้ที่นมัสการพระองค์ ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง”

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          สดุดี 51-53            โรม 2

Speak Your Mind

*