หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนสิงหาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ
1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่มีความระบาดในวงกว้าง ทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อในหลักหมื่นติดต่อกันหลายวัน และมีจำนวนผู้เสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นทุกวัน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการจัดการเรื่องการรักษา การจัดหาเตียงให้มีเพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มขึ้น การจัดหาวัคซีนสำหรับฉีดให้กับประชาชนได้อย่างทั่วถึง รวมถึงการสื่อสารที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและวุ่นวาย และประชาชนที่จะดูแลป้องกันตัวเองอย่างต่อเนื่อง3.ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์โควิด การจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น และการระมัดระวังดูแลตนเอง ขอพระเจ้าทรงดูแล และเลี้ยงดูในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
4.ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอยู่ในเวลานี้ อธิษฐานเผื่อการทำงานของแพทย์ พยาบาล และบุคคลากรทางการแพทย์ในการดูแลรักษาคนป่วยโควิดที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการบริหารจัดการในเรื่องสถานพยาบาลให้มีเตียงเพียงพอทั้งผู้ป่วยโควิด และผู้ป่วยทั่วไป
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณธีระ คุณสุรีรัตน์ คุณแม่ของคุณนงค์ลักษณ์ คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*