วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน โรม 10:17 “ประกาศ”

ฉะนั้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน
และการได้ยินเกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระคริสต์

Q1 อะไรคือ “เหตุผล” ที่คริสเตียนจะต้อง “ประกาศ”? (ดู โรม 10:14 ประกอบ)
Q2 “ใคร” คือคนที่คุณจะต้องไป “ประกาศ” เรื่องพระเยซูคริสต์? ลองเขียนชื่อออกมาสัก 2 ชื่อ เพื่อคุณจะอธิษฐานเผื่อ และกำหนดเวลาที่คุณจะไปพูดกับคนคนนั้น
หมายเหตุ: โรม 10:14 แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์ จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้ และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์ จะเชื่อในพระองค์อย่างไรได้ และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยินถึงพระองค์อย่างไรได้

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี          อิสยาห์ 1-2            กาลาเทีย 5

Speak Your Mind

*