หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนกันยายน 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น2.ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยดีขึ้น แต่ยังมีการระบาดในวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อหลักหมื่น และจำนวนผู้เสียชีวิตทุกวัน อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการจัดการเรื่องการรักษา การจัดหาเตียงให้เพียงพอสำหรับจำนวนผู้ป่วย การจัดหาชุดตรวจโควิด-19 และวัคซีนให้เพียงพอสำหรับประชาชนอย่างทั่วถึง การปรับมาตรการให้เหมาะสมกับ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม
3.ขอพระเจ้าทรงโปรดประทานสติปัญญาในการดำเนินชีวิตในสถานการณ์โควิด การจัดการกับความเครียดที่เกิดขึ้น และการระมัดระวังดูแลตนเอง ขอพระเจ้าทรงดูแล และเลี้ยงดูในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้
4.อธิษฐานเผื่อ คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย-จีน คณะกรรมการดำเนินงานบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน ในการวางแผนงาน และการจัดทำงบประมาณคริสตจักรปี 2022
5.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณธีระ คุณสุรีรัตน์ คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*