หัวข้ออธิษฐาน ประจำเดือนตุลาคม 2021

โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยดีขึ้น แม้จะยังมีการระบาดในวงกว้าง มีจำนวนผู้ติดเชื้อหลักหมื่น และจำนวนผู้เสียชีวิตทุกวัน แต่ก็มีความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนมากขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการ อธิษฐานเผื่อการปรับตัวของประชาชนที่จะสามารถอยู่กับสถานการณ์โควิด และยังระมัดระวังในการดูแลตัวเอง รวมถึงเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการให้การฉีดวัคซีนเป็นไปตามแผน3.อธิษฐานเผื่อน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัด ซึ่งมีการสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต อธิษฐานเผื่อรัฐบาลในการบริหารจัดการน้ำ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนได้อย่างทั่วถึง และครอบคลุมในทุกพื้นที่
4.สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีการประท้วงในกรุงเทพ ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะมีทางออกที่เหมาะสม ไม่เกิดความรุนแรงที่จะนำไปสู่การสูญเสียชีวิต
5.อธิษฐานเผื่อ คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย-จีน คณะกรรมการดำเนินงานบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน ในการวางแผนงาน และการจัดทำงบประมาณคริสตจักรปี 2022
6.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณธีระ คุณสุรีรัตน์ คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Speak Your Mind

*