โปรดอธิษฐานเผื่อ….

1.เป้าหมายของปี 2021 “เกิดผลดี ทวีคูณ” เป็นการสานต่อเป้าหมายจากปี 2020 “หยั่งราก เกิดผล” โดยทางคริสตจักรปรารถนาจะเห็นผู้นำ และสมาชิกทุกคนมีชีวิตที่เป็นแบบอย่าง และเกิดผลที่ดี : (ก) มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพี่น้อง (ข) มีการดำเนินชีวิตที่ดีตรงตามคำสอนของพระคัมภีร์ (ค) สามารถศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตนเองได้ (ง) เอาจริงเอาจังกับการมานมัสการพระเจ้า และเข้าเรียนรวีฯ อย่างสม่ำเสมอ (จ) มีส่วนร่วมรับใช้ในคริสตจักรมากขึ้น (ฉ) มีชีวิตแห่งการประกาศ และมีส่วนร่วมในงานมิชชั่น
2.ขอบคุณพระเจ้าที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยที่ดีขึ้น จำนวนผู้ติดเชื้อและจำนวนผู้เสียชีวิตลดน้อยลง มีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ และตอนนี้ที่มีการผ่อนคลาย เปิดโรงเรียน และเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อธิษฐานเผื่อการปรับตัวในการดำเนินชีวิตของทุกๆ คน และการเฝ้าระวังที่จะไม่เกิดการระบาดระลอกใหม่3.สถานการณ์ทางการเมืองที่ยังมีการประท้วงอย่างต่อเนื่องในกรุงเทพฯ ขอพระเจ้าทรงเมตตาที่จะมีทางออกที่เหมาะสม ไม่เกิดความรุนแรงที่จะนำไปสู่การสูญเสียชีวิต
4.การประชุมสมาชิก เพื่อฟังการชี้แจงเรื่อง งบประมาณคริสตจักร ปี 2022 สำหรับแผนงานของแผนกต่างๆ ทั้งภาคภาษาจีน และภาษาไทย
5.การสรรหามัคนายก เพื่อมาเข้าร่วมรับใช้ในปี 2022-2025 แทนมัคนายกที่หมดวาระในปีนี้
6.อธิษฐานเผื่อ คณะมัคนายก คณะกรรมการกลาง คณะกรรมการดำเนินงานภาคภาษาไทย-จีน คณะกรรมการดำเนินงานบริหารงานประกาศนอกคริสตจักร (มิชชั่น) คณะกรรมการดำเนินงานการเงินและทรัพย์สิน ในการทำงานให้แผนงานต่างๆ ของคริสตจักรดำเนินไปได้ตามแผน และเหมาะสมในสถานการณ์โควิด
7.พี่น้องที่ไม่สบาย คุณวิเชียร (สามีคุณสุวรรณา) คุณทวี คุณธีระ คุณสุรีรัตน์ คุณแม่ของคุณพิชิต คุณพ่อ คุณแม่ และคุณอาของคุณนภนันท์ คุณแม่ของคุณอุรัชนี และสุขภาพของผู้อาวุโสทุกคน

Leave a Reply

Your email address will not be published.