วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน ยอห์น 14:21 “ผู้ที่รักพระองค์”

ผู้ใดที่@มีบัญญัติของเราและ@ประพฤติตามบัญญัตินั้น ผู้นั้นแหละเป็นผู้ที่รักเรา
และผู้ที่รักเรานั้น@พระบิดาของเราจะทรงรักเขา และ@เราจะรักเขา
และ@จะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา

Q1 พระเยซูทรงอธิบายถึง “ลักษณะ”และ “ผลลัพธ์” ของ “ผู้ที่รักพระองค์” อย่างไร?
Q2 ถ้าคุณจะให้คะแนนตัวคุณเองว่า “เป็นผู้ที่รักพระองค์” (พระเยซู) คุณจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่? เพราะเหตุใด?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 16-17    ยากอบ 3

Speak Your Mind

*