วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน สดุดี 32:5 “สารภาพบาป”

ข้าพระองค์สารภาพบาปของข้าพระองค์ต่อพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ซ่อน
บาปผิดของข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์ทูลว่า “ข้าพระองค์จะสารภาพการละเมิดของข้าพระองค์ต่อพระเจ้า” แล้วพระองค์ทรงยกโทษบาปของข้าพระองค์

Q1 คำว่า “ซ่อนบาปผิด” และ “ละเมิด” สะท้อนให้เห็นถึง “ธรรมชาติบาป” ที่เกิดขึ้นในชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันอย่างไร?  (ดู โรม 7:15 ประกอบ)
Q2 ลองสำรวจชีวิตของคุณว่า วันนี้คุณได้ทำความผิดบาปในเรื่องใดบ้าง? อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ ก่อนที่จะ “อธิษฐานสารภาพบาป” กับพระเจ้า (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ)
หมายเหตุ: โรม 7:15 “ข้าพเจ้าไม่เข้าใจการกระทำของข้าพเจ้าเอง เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำ แต่กลับทำสิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชังนั้น”
1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 18-19      ยากอบ 4

Speak Your Mind

*