ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระองค์
และทรงรู้จักข้าพระองค์

Q1 อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้ช้าๆ 2-3 รอบ จนคุณสามารถจำเนื้อหาได้ทั้งหมด คุณอยากจะให้พระเจ้า “ตรวจสอบ” ชีวิตของคุณในเรื่องใดบ้าง? ค่อยๆ เปิดเรื่องราวนั้นๆ ให้พระเจ้าตรวจสอบ ไม่ว่าจะเป็นความคิด ท่าทีในจิตใจ หรือ การลงมือกระทำ ฯลฯ
Q2 การที่เรารู้ว่า “พระเจ้าทรงรู้จักเรา (ข้าพระองค์)” หนุนใจเราในการดำเนินชีวิตวันนี้ และเลือกกระทำในสิ่งที่ถูกต้องอย่างไร? (ดูตัวอย่างของพระเยซูคริสต์ใน ยอห์น 8:54-55 ประกอบ)
หมายเหตุ: ยอห์น 8:54-55 54พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไม่มีความหมาย พระองค์ผู้ทรงให้เกียรติแก่เรานั้นคือ พระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน 55ท่านไม่รู้จักพระองค์ แต่เรารู้จักพระองค์ ถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู้จักพระองค์ เราก็จะเป็นคนมุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารู้จักพระองค์ และประพฤติตามพระดำรัสของพระองค์

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 20-21    ยากอบ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published.