วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:4 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ I”

อยู่มาเมื่อข้าพเจ้าได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้า
อยู่หลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรื่อยมา

Q1 ทำไมคำว่า “ถ้อยคำเหล่านี้” จึงมีผลกระทบอย่างมากต่อเนหะมีย์ จนทำให้ท่านต้องร้องไห้ โศกเศร้า และอดอาหาร อธิษฐานต่อพระเจ้า? (ดู เนหะมีย์ 1:3 ประกอบ)
Q2 เนหะมีย์เป็น “ตัวอย่างที่ดี” สำหรับคุณในเรื่อง “การอธิษฐาน” อย่างไร? (ดู ฟีลิปปี 4:6 ประกอบ)
หมายเหตุ: เนหะมีย์1:3 เขาทั้งหลายพูดกับข้าพเจ้าว่า “ผู้ที่รอดตายซึ่งอยู่ในมณฑล คือผู้ซึ่งรอดพ้นจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย มีความลำบากและความอับอายมาก กำแพงเมืองเยรูซาเล็มก็พังลง และประตูเมืองก็ถูกไฟทำลายเสีย”
ฟีลิปปี 4:6 อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 24-26    1 เปโตร 2

Speak Your Mind

*