วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน เนหะมีย์ 1:5 “คำอธิษฐานของเนหะมีย์ II”

ข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์@พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ @พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง
และ
@น่าเกรงกลัว @ผู้ทรงรักษาพันธสัญญาและ@ดำรงความรักมั่นคง
กับบรรดาผู้ที่รักพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์

Q1 เนหะมีย์เริ่มต้นคำอธิษฐานด้วยการพูดถึง “พระลักษณะของพระเจ้า” 5 ประการ คืออะไรบ้าง?
Q2 คุณคิดว่า “พระลักษณะของพระเจ้า” ทั้ง 5 ประการ มีส่วนผลักดันให้คุณอธิษฐานมากขึ้นอย่างไร? (ดู สดุดี 91:15 ประกอบ)
หมายเหตุ: สดุดี 91:15 เมื่อเขาร้องทูลเรา เราจะตอบเขา เราจะอยู่กับเขาในยามลำบาก เราจะช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติเขา

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        เอเสเคียล 27-29    1 เปโตร 3

Speak Your Mind

*