ยิ่งกว่านั้น เราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากของเราด้วย
เพราะเรารู้ว่าความทุกข์ยากนั้น @ทำให้เกิดความอดทน
และความอดทน@ทำให้เห็นว่าเราเป็นคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้
และการที่เราเห็นเช่นนั้น@ทำให้เกิดมีความหวังใจ

Q1 ทำไมเปาโลจึงหนุนใจให้เราที่เป็นคริสเตียน “ชื่นชมยินดี” ใน “ความทุกข์ยาก” ที่เกิดขึ้นในชีวิต? (สังเกตคำหลัง @)
Q2 พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลง “ความทุกข์ยาก” ที่คุณมีในตอนนี้ ให้กลายเป็น “ความชื่นชมยินดี” ในชีวิตของคุณอย่างไร? อธิษฐานขอสติปัญญา กำลัง และความอดทนจากพระเจ้า (ดู 2 โครินธ์ 4:8-9 ประกอบ)
หมายเหตุ: 2 โครินธ์ 4:8-9 8 เราถูกขนาบรอบข้าง แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงกับหมดมานะ 9 เราถูกข่มเหงแต่ก็ไม่ถูกทอดทิ้ง เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 12-13   ลูกา 16

Leave a Reply

Your email address will not be published.