วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอรวรรณ/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณสุมล
คุณชนมน คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published.