ถ้าพระเจ้าทรงนำย่างเท้าของมนุษย์คนใด และคนนั้นพอใจในมรรคาของพระองค์
แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าพยุงเขาไว้

Q1 ผลลัพธ์ของคนที่ “ยอม” และ “พึงพอใจ” ในการที่พระเจ้า “ทรงนำชีวิตของเขา” จะเป็นอย่างไร?
Q2 คุณจะ “ยอม” และ “พึงพอใจ” ในการทรงนำของพระเจ้าในทุกๆ เรื่องของชีวิตได้อย่างไร?

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 18-19  ยากอบ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.