ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว ข้าพเจ้าเองไม่มีชีวิตอยู่ต่อไป
แต่พระคริสต์ต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า
ชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะนี้
ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้า ผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้า
และได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้า

Q1 คำว่า “ตรึงไว้” “ไม่มีชีวิต” “พระคริสต์” “โดยศรัทธา” “รัก” และ “ทรงสละ” ช่วยให้เห็นถึงแนวทางในการดำเนินชีวิตคริสเตียนอย่างไร?
Q2 คุณมีอะไรที่ต้อง “ตรึงไว้” กับพระคริสต์ เพื่อจะเดินหน้าต่อไปอย่างมีชีวิตที่เกิดผล มอบสิ่งนั้นไว้กับพระเจ้า อธิษฐานขอกำลังและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี เอเสเคียล 30-32  1 เปโตร 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.