วันพุธที่ 20 เมษายน ฟีลิปปี 4:6-7 “ทูลเรื่องความปรารถนา”

อย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆ เลย แต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่าง ต่อพระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจ จะคุ้มครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์ Q1 คำว่า “สันติสุข” “คุ้มครองจิตใจและความคิด” มีส่วนผลักดันให้เรา “อธิษฐานทูลทุกเรื่องในชีวิต” ต่อพระเจ้าอย่างไร? (ดู 1 เปโตร 5:7 ประกอบ) Q2 ใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้าในทุกๆ เรื่องที่เป็น “ความปรารถนาของคุณ” หมายเหตุ: 1 เปโตร 5:7 จงละความกระวนกระวายของท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 9-11     ลูกา 15:11-32

วันอังคารที่ 19 เมษายน อิสยาห์ 26:3 “ใจแน่วแน่”

ใจแน่วแน่นั้น พระองค์ทรงรักษาไว้ในศานติภาพอันสมบูรณ์ เพราะเขาวางใจในพระองค์ Q1 คำว่า “ใจแน่วแน่” และ “ศานติภาพอันสมบูรณ์” มีผลอย่างไรต่อ “การไว้วางใจพระเจ้า”? (ดู สดุดี 42:5 ประกอบ) Q2 มีสิ่งใดบ้างที่ทำให้ “ใจของคุณไม่แน่วแน่” จนเกิดความสงสัย “ไม่วางใจพระเจ้า”?  อธิษฐานขอกำลังและความเชื่อที่จะมีมากขึ้น (ดู สดุดี 46:10 ประกอบ) หมายเหตุ:  สดุดี 42:5  จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า สดุดี 46:10 จงนิ่งเสีย และรู้เถอะว่า เราคือพระเจ้า เราเป็นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราเป็นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 6-8       ลูกา 15:1-10

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน สุภาษิต 24:19-20 “อย่าริษยาคนชั่วร้าย”

เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะคนกระทำบาป และอย่ามีใจริษยาคนชั่วร้าย @เพราะคนชั่วไม่มีอนาคต @ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับเสีย Q1 ทำไมเราจึงไม่ควรที่จะ “กระวนกระวายร้อนใจ” หรือ “มีใจอิจฉาริษยา” คนที่กระทำสิ่งที่ชั่วร้าย แต่ยังมีชีวิตที่ดูเหมือนว่า ดี สุขสบาย ร่ำรวย มีหน้ามีตาในสังคม? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู โรม 12:19 ประกอบ) Q2 “ปลายทางของคนชั่วร้าย” เป็นบทเรียนสำหรับการดำเนินชีวิตของคุณอย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู มัทธิว 13:49-50 ประกอบ) หมายเหตุ: โรม 12:19 ดูก่อน ท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้า อย่าทำการแก้แค้น แต่จงมอบการนั้นไว้ แล้วแต่พระเจ้าจะทรงลงพระอาชญา เพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “การแก้แค้นเป็นของเรา เราเองจะตอบสนอง” มัทธิว 13:49-50 49 ในเวลาสิ้นยุคก็จะเป็นอย่างนั้น พวกทูตสวรรค์จะออกมาแยกคนชั่วออกจากคนชอบธรรม 50 แล้วจะทิ้งลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล […]

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน วันอีสเตอร์ ยอห์น 20:19 “อยู่ท่ามกลางเขา”

ค่ำวันนั้นซึ่งเป็นวันอาทิตย์ เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้ว เพราะกลัวพวกยิว พระเยซูได้เสด็จเข้ามา@ประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา ตรัสว่า @ “สันติสุขจงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด” Q1 “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์ มีผลกับ “ชีวิตของสาวก” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @ และ ดู มัทธิว 28:20 ประกอบ) Q2 “การเป็นขึ้นมาจากความตาย” ของพระเยซูคริสต์ มีผลกับ “ชีวิตของคุณ” อย่างไร? (ดู ยอห์น 14:27 ประกอบ) หมายเหตุ: มัทธิว 28:20 สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้ นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไป จนกว่าจะสิ้นยุค” ยอห์น 14:27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ท่านทั้งหลาย สันติสุขของเราที่ให้แก่ท่านนั้น เราให้ท่านไม่เหมือนโลกให้ อย่าให้ใจของท่านวิตก และอย่ากลัวเลย อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        2 ซามูเอล 1-2         ลูกา 14:1-24

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน มีคาห์ 7:18 “ผู้ทรงยกโทษ”

ใครเล่าจะเป็นพระเจ้าเสมอเหมือนพระองค์ผู้ทรงยกโทษ และทรงให้อภัยการทรยศ แก่คนที่เหลืออยู่อันเป็นมรดกของพระองค์ @พระองค์มิได้ทรงถือพระพิโรธเนืองนิตย์ @เพราะว่าพระองค์ทรงพอพระทัยในความรักมั่นคง Q1 พระคัมภีร์ข้อนี้ช่วยให้เราตระหนักถึงพระลักษณะของพระเจ้าที่ว่า “พระองค์ทรงเป็นผู้ทรงยกโทษ” อย่างไร? (สังเกตคำหลัง @) Q2 คุณได้กระทำในสิ่งที่ผิดหรือมีความบาปที่ซ่อนเร้นอะไร? อ่านพระคัมภีร์ตอนนี้อีกครั้ง อธิษฐานสารภาพบาป และขอการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้า (ดู 1 ยอห์น 1:9 ประกอบ) หมายเหตุ: 1 ยอห์น 1:9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา พระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และจะทรงชำระเราให้พ้นจากการอธรรมทั้งสิ้น อ่านพระคัมภีร์ให้จบเล่มภายในหนึ่งปี        1 ซามูเอล 30-31   ลูกา 13:22-35