ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 20 สิงหาคม 2017

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณัฐฐิติชญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณน้ำทิพย์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณวรทัย คุณนฤมล
ทีมต้อนรับ :
คุณชัยพร คุณวิภาวัลย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *