ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2017

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณขวัญเนตร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณอภิรดี คุณภีรพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *