ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2017

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนฤมล คุณสิชาณีญ์
ทีมต้อนรับ : คุณอานนท์ คุณอุไรพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *