ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวิภาวัลย์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสุภัทรา คุณกอมณี
ทีมต้อนรับ : คุณจำเริญ คุณณัฐฐิติชญา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *