ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2018

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณชนมน
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณพัทธมน คุณณิชา
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *