ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการ วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2021

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ พันเลิศกิจสกุล
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย  วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *