ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤศจิกายน 2014

ผู้นำประชุม :คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณณัฐฐิติชญา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณชนมน/คุณรพีพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณนงค์ลักษณ์/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *