ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2015

ผู้นำประชุม :คุณคเณศร์
ผู้เทศนา :คุณชาญกิจ ยงปิยะกุล
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณเพชรรัตน์
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณสุมล
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณนฤมล/คุณกชกร
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณพรพรรณา/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *