ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณสิชาญ
ผู้เทศนา :คุณสุเมธ เตชะรักษ์พงศ์
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณเทียนชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณวรีรัตน์/คุณนฤมล
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณชนมน/คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *