ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณพัทธมน
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณชาญกิจ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณวรรณนิสา/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณขวัญเนตร/คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *