ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2015

ผู้นำประชุม :คุณวิทย์
ผู้เทศนา :อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณณัฐฐิติชญา
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณดิเรก/คุณรพีพรรณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *