ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2015

ผู้นำประชุม :คุณสุเมธ
ผู้เทศนา :คุณจำเริญ เที่ยงธรรม
ผู้เล่นดนตรี :ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ :คุณบุญญา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ :คุณภัทรพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ :คุณขวัญเนตร/คุณณัฐฐิติชญา
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณสุมล/คุณนงค์ลักษณ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *