ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณพรพิมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณสลินทิพย์/คุณสิชาณีญ์
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณขวัญเนตร
คุณดิเรก คุณวรรณนิสา คุณณัฐฐิติชญา คุณภูมินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *