ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.ชัยวัฒน์ ชาวเมืองแมน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา แสนไชย
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพงศ์ชัย
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร/คุณชูพรรณ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม : คุณจำเริญ
คุณนงค์ลักษณ์ คุณอานนท์ คุณอุไรพร คุณอนาวิล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *