ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.ปดิพัทธิ์ สันติภาดา
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณภัทรพร
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณนงค์ลักษณ์
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณคเณศร์/คุณสิชาญ
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *