ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.จอห์นนี่ แมคคลีน
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณวรรณนิสา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณฑิฆัมพร
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณชนมน คุณรพีพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณดิเรก คุณวรรณนิสา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *