ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2016

ผู้นำประชุม : คุณสุเมธ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณสุภัทรา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณจำเริญ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณกอบกาญจน์/คุณวรทัย
ผู้ต้อนรับภาคภาษาไทย & ปฏิคม :
คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *