ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2016

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณนฤมล
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณพรรณี
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณดวงพร คุณชูพรรณ
ทีมต้อนรับ : คุณอานนท์ คุณอุไรพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *