ผู้รับผิดชอบรายการนมัสการวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017

วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2017

ผู้นำประชุม : คุณสิชาญ
ผู้เทศนา : อ.ไพรสนธิ์ ต่างสี
ผู้เล่นดนตรี : ทีมนมัสการ
ผู้อ่านพระวจนะ : คุณณิชา
ผู้อธิษฐานเผื่อทรัพย์ : คุณรพีพรรณ
ผู้เดินถุงถวายทรัพย์ : คุณนฤมล คุณวรีรัตน์
ทีมต้อนรับ : คุณรพีพรรณ คุณฑิฆัมพร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *