หัวข้อ: บทส่งท้าย
ข้อพระคัมภีร์: 1 โครินธิ์ 16:5-24
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร

หัวข้อ: “ความสุขที่ได้ให้”
ข้อพระคัมภีร์: กิจการ 20:35-38
ผู้เทศนา: อ.วูดดี้ คิม

หัวข้อ: ความรักไม่มีวันสูญสิ้น
ข้อพระคัมภีร์: 1 โครินธ์ 13:1-13
ผู้เทศนา: อ.เหอจื้อผิง

หัวข้อ: เมื่อมีอันตรายมาคุกคามชีวิต
ข้อพระคัมภีร์: สดุดี 57:1-11
ผู้เทศนา: นพ.ปรีดา โมทนาพระคุณ

หัวข้อ: “นี่มันอะไรกัน!!!”
題目:“這是為什麼!!!”
ข้อพระคัมภีร์:  อพยพ 15-17
聖經經文:出埃及記15-17
ผู้เทศนา: อ.นนท์ชัย วิวัฒน์วงศ์ธร
講員:陳文明傳道
ผู้แปล: อ.เหอจื้อผิง
翻 譯:何澤平牧師

10/74